Eserimi ýazyň Turkmenistan

Professional ýazuw kömegi gerekmi? Iň gowy görnüşimden “Essay My Type” -dan ýokary hilli kagyz alyň Turkmenistan ähli akademiki ülňülere ýazylan.

4K

Işgärler boýunça ýazyjylar

96K

Kanagatly müşderiler

9/10

Müşderiniň yzyna gaýtaryş nyrhy

97%

Müşderileri gaýtalaň

234K

Tamamlanan eserler

Hyzmat aýratynlyklary

Göçürme ýok

Mugt bibliografiýa

100% Gizlinlik

Pul yzyna

Durnuk goldaw

Sargyt bermäge taýynmy?

Elýeterli bahalar üçin 100% asyl kagyz almak isleseňiz, bize bil baglaň. Premium düzme ýazmak hyzmaty bilen akademiki üstünlikleriňizi artdyrmagyň wagty geldi Turkmenistan

Toparymyz

Hopkons J.D.

Baş ýerine ýetiriji direktory

Benson G.M.

Marketing bölüminiň başlygy

Palmer L.R.

Dörediji

Harrison S.W.

Goldaw bölüminiň başlygy

Ningeňiji esse nädip ýazmaly

Typeurdumyzyň köp sanly kollej okuwçylary we kollej mugallymlary tarapyndan ulanylýan “My Essay” ýazyň, talyplara ýönekeý anketany dolduryp düzme ýazmaga mümkinçilik berýär. Talyplara gyssagly maglumat berilýär we elektroniki ýa-da gaty göçürme görnüşinde iberilip bilinjek soraglara jogap bermek we düzme ýazmak haýyş edilýär.

Eserimiň görnüşini ýazyň, ýazmak aňsat, okuwçylara ýazgyny nädip tamamlamalydygy barada görkezmeler berilýär. Olara yzly-yzyna birnäçe teklip berilýär, ýöne birinjisi okuwça dynmak we ýazmak isleýän zatlary hakda pikirlenmek mümkinçiligini berip biler. Talyp düzme ýazmak üçin has köp wagtyň gerekdigini görse, olara rugsat berilýär.

Düzmelerini elektron görnüşinde tabşyrmak isleýän talyplar, awtomatiki tabşyrmak düwmesinden peýdalanyp bilerler ýa-da maglumatlary el bilen girizmegi saýlap bilerler. Köplenç, düzme gutarandan soň awtomatiki tabşyrmak düwmesi awtomatiki basylar we okuwçynyň gutusyna gysga e-poçta iberiler. E-poçta, düzme onlaýn görnüşde nädip tabşyrylmalydygy we beýleki talyplar tarapyndan ýazylan beýleki esselere baglanyşyklar görkeziler. Düzme gutarýança okuwçydan maglumatlary el bilen girizmek talap edilmez.

Maglumatlary el bilen girizmegi saýlan talyplar, düzme ýazmak üçin söz prosessoryny ýa-da beýleki kompýuter programma üpjünçiligini gurmalydyrlar. Mysal üçin, Microsoft Word ýa-da başga bir söz işleýiş programmasy bolan talyplar, girizilen soraglary we jogaplary öz içine alýan Word resminamasyny döretmeli bolup bilerler.

Düzme ýazmak birnäçe minutdan köp wagt almaly däldir, ýöne käbir talyplar gutarmak üçin birnäçe sagat gerek bolup biljekdigini görýärler. Käbir web sahypalary bar, bu ýerde talyp diňe tabşyran eserleri üçin töleýär, ýöne bu web sahypalarynyň köpüsinde adaty bir zat däl.

Talyplar özlerine berlen möhletde düzme tabşyrmaga borçly däldigini ýatdan çykarmaly däldirler. Aslynda, kollej mugallymlarynyň köpüsi, ýatdan çyksa-da, talyplaryň düzmelerini öz wagtynda tabşyrmagyna garaşýarlar.

Talyplar birnäçe düzme iberenlerinde, görnüşine garamazdan, hemmesini bir bukjada tabşyrmagy möhümdir. Kollej mugallymlary, adatça, bu görnüşli esseleri okuw meýilnamasynyň bir bölegi hökmünde ulanýarlar. Birnäçe esse ýazmaly bolýan talyplar, her düzme tabşyranda degişli formatirlemäni we formaty ulanýandyklaryna göz ýetirmeli.

Eserimi ýazyň, esasanam bir dereje ugrunda işleýän talyplar üçin ajaýyp gural bolup biler, sebäbi oçerklerini kagyz görnüşinde tabşyrmakdan gorkman, elektroniki görnüşde ibermäge mümkinçilik berýär. Düzme üçin okuwçy kabul ediş hatyny almasa-da, düzme has ýokary bilim derejesine çykmak üçin oňat ädim bolup biler.

Kollejiň mugallymlary, talybyň dogry formatirlemegi, şeýle hem tabşyrylan eseri tabşyrmazdan ozal gözden geçirmegi bilen, talyplaryň düzmelerini kabul etmegi has ähtimaldyr. Onlaýn guraly ulanýan talyplar, düzme tabşyrmazdan ozal redaktirlemäge mümkinçilik alýarlar, şonuň üçinem düzmeleriniň kämil bolmagyny üpjün edip bilerler. Talyp düzme nädip tabşyrmalydygyny bilmeýän bolsa, mugallymdan kömek sorap bilerler.

Miçigan uniwersitetiniň kabul ediş bölümi köp sanly onlaýn düzme ýazmak hyzmatlaryny hödürleýär. Talyplar, düzme ýazgyny öz wagtynda ýa-da poçta bilen iberýändikleri barada öz wagtynda düzme ýazmak boýunça görkezmeler üçin kabul ediş işgärleriniň hyzmatlaryndan peýdalanyp bilerler.

Typeazyp ýa-da ýazyp bilmeýän talyplar, düzme ýazmak üçin ýazyjy işe almagy göz öňünde tutmalydyrlar. Erkin ýazyjy talyplara dürli uzynlykdaky we formatda, şol sanda gözleg makalalary, oçerkler, tezisler we oçerkler bilen düzme ýazyp biler. Writerazyjy, düzme ýazmak bilen baglanyşykly okuwçylaryň ýüze çykjak soraglary ýa-da aladalary bilen kömek edip biler.

Kollejiň kabul ediş işgärleri köplenç düzme ýazmak endiklerini ýokarlandyrmak maksady bilen düzme ýazmakda kömek etmek üçin ýazyjylary işe alýarlar. Bu hünärmenler okuwça soňky kompozisiýanyň mazmunyny we gurluşyny gowulandyrmak üçin düzme ýazmak üçin ýörite ýazuw stillerini we usullaryny ulanmaga kömek edip bilerler. Düzme ýazmak hyzmatlarynyň üsti bilen tabşyrýan talyplar, okuwçynyň täsirli düzme ýazmaga düşünýänlerden seslenme we teklip aljakdygyna ynanyp bilerler.

© Copyright 2020 EssayTogetherturkmenistan.online. All right reserved.

Bu sahypany siziň üçin has amatly etmek üçin EssayTogetherturkmenistan.online gutapjyklary ulanýar. Okaň gutapjyk syýasaty.