Eserler Turkmenistan

Professional ýazuw kömegi gerekmi? Satuw üçin iň oňat eserlerden ýokary hilli kagyz alyň Turkmenistan ähli akademiki ülňülere ýazylan.

4K

Işgärler boýunça ýazyjylar

96K

Kanagatly müşderiler

9/10

Müşderiniň yzyna gaýtaryş nyrhy

97%

Müşderileri gaýtalaň

234K

Tamamlanan eserler

Hyzmat aýratynlyklary

Göçürme ýok

Mugt bibliografiýa

100% Gizlinlik

Pul yzyna

Durnuk goldaw

Sargyt bermäge taýynmy?

Elýeterli bahalar üçin 100% asyl kagyz almak isleseňiz, bize bil baglaň. Premium düzme ýazmak hyzmaty bilen akademiki üstünlikleriňizi artdyrmagyň wagty geldi Turkmenistan

Toparymyz

Hopkons J.D.

Baş ýerine ýetiriji direktory

Benson G.M.

Marketing bölüminiň başlygy

Palmer L.R.

Dörediji

Harrison S.W.

Goldaw bölüminiň başlygy

Eserleriňizi satmazdan ozal näme göz öňünde tutmaly

Satuw üçin düzme ýazmak ukyby şu günler gaty girdejili iş. Indi, her kim ulanmaga aňsat gurallar toplumy bilen öz onlaýn işini başlap biler. Birine zerur zat, kompýuter we internete birikmek. Syçanjygyň birnäçe gezek basylmagy we gowy ýazylan kagyz ýakyn wagtda bazara çykar. Eserleriňizi satmak üçin satmak isleýärsiňizmi ýa-da akademiki resminamalar üçin nusga hökmünde ulanmak isleýärsiňizmi, zerur gurallar gaty möhümdir.

Bir wariant, ulanmak üçin şablon satyn almak. Bular täjirçilik taýdan elýeterlidir we adatça hili gaty gowy. Şablonlar gurluşy üpjün edýär, awtor düzme ýazmaly. Çyzgy alyp, ony prozanyň ýazmaça eserine öwürmegiň täsirli usuly bolup biler.

Onlaýn hyzmatlar hem bar. Käbirleri mugt, käbirleri az töleg talap edýär. Emma näme saýlasaňyz, onlaýn ýazmak köplenç adaty ýazuwdan has çalt we aňsat bolýar. Pikirleriňizi arassalap, ozal ýazylan materiallary täzeden gözden geçirmezden we argumentleriňizi gowy düzüp bilersiňiz.

Satuw üçin düzme saýlanyňyzda diňe ýazuwyň hilini däl, eýsem bahasyny hem göz öňünde tutuň. Bahalar, ýazuwyň mazmunyna, uzynlygyna we stiline baglylykda üýtgeýär. Iň oňat şertnamany saýlamazdan ozal gözlegleriňizi geçiriň. Şeýle hem, kompaniýa tarapyndan hödürlenýän kepillikleri, esasanam gowşuryş kepillikleri barlaň.

Eserleriňizi gutaranyňyzdan soň, olary degişli formatda tabşyryň. Elektron kitaplar üçin standart formatlara PDF, doc, HTML we LaTex degişlidir. Palma faýllary, Silverlight we Microsoft Word ýaly beýleki formatlar meşhur bolýar. Kompaniýa tarapyndan ulanylýan programma üpjünçiliginde, adatça, ýazuw taslamaňyzy nädip dogry gurmalydygy barada görkezmeler bolar. Notok bolsa, resminamalara ýüz tutuň.

Customörite ýazylan oçerklerde we hyzmatlarda ýöriteleşen dürli düzme kompaniýalary bar. Grammatika, dyngy belgileri we stili gaty gowy bilýän ýazyjylar bilen bir kompaniýa saýlaň. Barlamak ukybynyň bardygyna göz ýetiriň. Writersazyjylaryň köpüsi, hasabyňyza girmezden ozal hyzmatlaryny halaýandygyňyzy ýa-da ýokdugyny bilmek üçin mugt synag hödürlärler.

Eserleri satmak üçin gutaranyňyzdan soň, tölegli görnüşde ýa-da size satmagyny dowam etdirmegine rugsat berip bilersiňiz. Köplenç gutarandan soň size pul tölener. Käbir ýazyjylar redaktirlemezden ozal goşmaça töleg talap ederler. Bu zerur işiň mukdaryna baglydyr. Käbir ýazyjylar islendik wagtda diňe belli bir sanly müşderi bilen işlemäge ukyply. Şonuň üçin näçeräk işlemek isleýändigiňizi öňünden kesgitlemek siziň üçin peýdalydyr.

Eserleriňizi satmak üçin ýüz tutmazdan ozal, ýazyja has köp mazmun ýa-da başga bir format berip, has gowy bahany ylalaşyp boljakdygyny barlaň. Writerazyjynyň mowzuklaryňyz we oçerkiňiz barada näçe köp maglumat alsa, şonça-da siziň üçin has gowy baha barada gepleşik geçirmek isleýärler. Tejribeli ýazyjynyň eseriňizi açmazdan ozal gözden geçirmegi gowy zat. Şeýlelik bilen islendik grammatiki ýa-da orfografiki ýalňyşlyklary ir alyp bilersiňiz. Meseleleri näçe ir ele alsaňyz, şonça-da düzediş bolar.

Şeýle hem, ýazuw hyzmatynyň size hödürlemegini isleýän goşmaça hyzmatlary göz öňünde tutuň. Gözden geçiriş hyzmaty, ýazuwyňyzdaky ýalňyşlyklary çap edilmezden ozal alyp biler. Eseriňize goşmaça suratlar ýa-da diagrammalar ýaly goşmaça material goşmagy saýlasaňyz, bu hyzmat üçin has köp töleg alyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, bu zatlary meýletin etmek isleseňiz, ýumuşyňyza girmezden ozal olar hakda pikir etmek gowy zat. Geljekde size näme gerek bolup biljekdigini hiç wagt bilmeýärsiňiz.

Eserleriňizi girdeji üçin satmak kararyna gelýärsiňizmi ýa-da ýokmy, kollejiň ýazuw talaplaryny ýerine ýetirmek üçin bir ädim tamamlarsyňyz. Indi galan zat, esseleriňizi satuwa ibermek. Eserleri ýazmaga ukyplydygyňyza ynanmak üçin, ýazanlaryňyzyň her birini tabşyrmazdan ozal üns bilen gözden geçirmeli. Eserleri satmak üçin gutaranyňyzdan soň, esseleriňizi satyn almak isleýän kompaniýalardan az sanly höwesli teklipleri alarsyňyz. Mümkin bolan alyjylar bilen duşuşanyňyzda, esseleriňizi satuw nokady hökmünde ulanyp bilersiňiz.

Eserleriňizi ýazuw hyzmaty arkaly tölegli satmak, mekdep üçin tölemegiň ajaýyp usulydyr. Bahalaryňyzyň gelmegine garaşýan wagtyňyz adaty durmuşyňyza gaýdyp gelmek üçin wagt berýär. Kollej gutaransoň, ýazmak endikleriňizi ulanmaga mümkinçilik berýän iş tapmak üçin has köp mümkinçilik taparsyňyz. Satuw üçin bir ýa-da iki esse satanyňyzdan soň, ýazuw hyzmaty size satmagy öwrenmek üçin wagt sarp eden hünärmen ýazyjy hökmünde seredip başlar.

© Copyright 2020 EssayTogetherturkmenistan.online. All right reserved.

Bu sahypany siziň üçin has amatly etmek üçin EssayTogetherturkmenistan.online gutapjyklary ulanýar. Okaň gutapjyk syýasaty.